ZAPRASZAMY
NA WARSZTATY

 


 

ZAPRASZAMY
DO WSPËúPRACY

 


PRZEDSZKOLA
 
       Niebawem

 

 


 


 

ZAPRASZAMY NA PUZZLE TYM RAZEM DO WROCúAWIA 

Zapraszamy na etiudŕ pantomimiczn▒ pt: PIETA 
w wykonaniu Angeliki Landowskiej i Karola BronsartaMusical "Puzzle"

20 stycze˝ 2018

godz.11 W│oc│awskie Centrum Kultury ul. Toru˝ska 87

godz.17 Gminny OÂrodek Kultury w Lubaniu 

    "Puzzle" to opowieŠ o Misi - dziewczynce, ktˇra ma bardzo z│y dzie˝. Pok│ˇci│a siŕ w│aÂnie z przyjaciˇ│mi i wydaje jej siŕ, ┐e nikt jej nie kocha, chocia┐ sama o tym g│oÂno nie mˇwi, dopˇki... No w│aÂnie, dopˇki nie znajduje pud│a z zabawkami, ktˇre mˇwi▒ jej co bardzo, bardzo wa┐nego. Opowiadaj▒ jej o Bogu, Jego Synu Jezusie i o tym, jak staŠ siŕ przyjacielem Boga! A swoje s│owa ilustruj▒ elementami puzzli, uk│adanymi na Âcianie. Jak ko˝czy siŕ historia Misi i co przedstawia u│o┐ony ju┐ obrazek? Nie powiemy! Trzeba obejrzeŠ przedstawienie! 

„Puzzle” to przedstawienie teatralne, przeplatane tekstami i piosenkami, okraszone Âmiesznymi, kolorowymi rekwizytami i mnˇstwem choreografii! Bardzo atrakcyjna forma, a nade wszystko – dobre przes│anie. 

 

Wykonawcy: Daria Bronsart-Melaska, Kinga Siech, S´┐Żawomir Stawarz, Jaros´┐Żaw Siech, Karol Bronsart.                                 Czas spektaklu 55 min..


Przedstawienie pt. "SzczŕÂliwe Žwiŕta
Bo┐ego Narodzenia"

Zapraszamy na nasz spektakl
do »ninskiego Domu Kultury
10 grudnia 2017 o godz.19:00


Scenariusz i re┐yseria: Monika Siech

Wystŕpuj▒: Agnieszka Szolc, Angelika Landowska, Jaros│aw Siech 

Czas trwania spektaklu: ok. 30 min. 

 


 


 

Tym razem zapraszamy na "Sen lalkarza" do ´┐Żni´┐Żskiego Domu Kultury 3 kwietnia godz.16:00


ZAPRASZAMY NA NASZ SPEKTAKL

DO WROC´┐ŻAWIA


 

Spektakl "Wigilijny witra´┐Ż"

„Wigilijny witra´┐Ż” to opowie´┐Ż´┐Ż o wsp´┐Ż´┐Żczesnej rodzinie i wsp´┐Ż´┐Żczesnej wigilii bardzo bia´┐Żej, czystej, ale pozbawionej ciep´┐Żych emocji. Doro´┐Żli s´┐Ż jak cienie, ca´┐Żkiem nieobecni, niemal przymuszeni do wigilii, na kt´┐Żr´┐Ż nikt nie ma czasu ani ochoty. T´┐Żskni za ni´┐Ż tylko dziecko, kt´┐Żre czeka na prezent... Rozczarowane i smutne idzie spa´┐Ż. W nocy budzi je szum anielskich skrzyde´┐Ż, a w mieszkaniu pojawia si´┐Ż prezent, kt´┐Żry jest nie tylko dla niego lecz dla ca´┐Żej jego rodziny. Nagle biel ich stroj´┐Żw, mieszkania i choinki, o´┐Żwietla cudowne, ciep´┐Że i wielobarwne ´┐Żwiat´┐Żo. Prezentem jest witra´┐Ż przedstawiaj´┐Żcy cztery scenki dotycz´┐Żce Bo´┐Żego Narodzenia w Betlejem. Czy wprowadzi to zmian´┐Ż w ich ´┐Życiu?

Tu b´┐Żdzie mo´┐Żna zobaczy´┐Ż nasz spektakl:

14 grudnia: Barcin godz.10 ´┐Żrodowiskowy Dom Samopomocy,
14 grudnia: Srebra G´┐Żra godz.13 Dom Opieki Spo´┐Żecznej
14 grudnia: ´┐Żnin godz.18 ´┐Żni´┐Żski Dom Kultury
17 grudnia: Mogilno godz.11 Mogile´┐Żski Dom Kultury
20 grudnia: Nowa Wie´┐Ż Wielka godz.17 Szko´┐Ża Podstawowa
22 grudnia: Inowroc´┐Żaw godz.16 i 17:30 Centrum Chrze´┐Żcija´┐Żskie "Droga"
25 grudnia: Bydgoszcz godz.11:30 Ko´┐Żci´┐Ż´┐Ż dla Ciebie

 

 


Huhu, jutro, w grudniu po po´┐Żudniu spotkanie z teatrem pantomimy w Kwidzynie

2.12.2016, godz. 18:00 Czarna Sala, ul. S´┐Żowia´┐Żska 13

Zobaczymy opowie´┐Ż´┐Ż o zabawkach, kt´┐Żre si´┐Ż buntuj´┐Ż i uciekaj´┐Ż z pracowni lalkarza. Co si´┐Ż z nimi stanie? Dowiemy si´┐Ż jutro.


 

„Sztuka poza s´┐Żowami V – bydgoskie spotkania z teatrem ruchu”

Teatr Pantomimy Dar zaprasza na pi´┐Żt´┐Ż edycj´┐Ż projektu „Sztuka poza s´┐Żowami…” Projekt ten jest adresowany do aktywnych i wra´┐Żliwych na sztuk´┐Ż ludzi, kt´┐Żrzy uko´┐Żczyli 16. rok ´┐Życia. Jego g´┐Ż´┐Żwnym celem jest zainteresowanie bydgoszczan teatrem, popularyzowanie sztuki mimu i teatru ruchu.

Warsztaty poprowadz´┐Ż aktorzy bydgoscy oraz go´┐Ż´┐Ż specjalny - Agnieszka Cianciara-Fr´┐Żhlich, teatrolo´┐Żka, aktorka, re´┐Żyserka. Zajmuje si´┐Ż ona teatrem od ponad dwudziestu lat. Jej specjalno´┐Żci´┐Ż jest teatr fizyczny oraz komedia dell’arte – jest absolwentk´┐Ż ´┐Żcole International de Th´┐Ż´┐Żtre Jacques Lecoq oraz Scuola Internazionale di Attore Comico seguito da Antonio Fava. Pisze sztuki teatralne, uczy, re´┐Żyseruje i gra.

Tematem przewodnim warsztat´┐Żw b´┐Żdzie po raz kolejny komedia dell’arte, gatunek w kt´┐Żrym kr´┐Żluj´┐Ż improwizacja, piosenka, taniec i przede wszystkim praca z mask´┐Ż. Powsta´┐Ża we W´┐Żoszech w XVI wieku, ale jej wp´┐Żywy mo´┐Żna zaobserwowa´┐Ż w du´┐Żo p´┐Ż´┐Żniejszych dzie´┐Żach, ´┐Żeby wspomnie´┐Ż chocia´┐Ż Moliera czy Wyspia´┐Żskiego, a tak´┐Że filmy komediowe czy animowane. Wymagaj´┐Żca wielu umiej´┐Żtno´┐Żci od aktora jest doskona´┐Żym pretekstem do budowania warsztatu aktorskiego. 

Warsztaty z Agnieszk´┐Ż Cianciar´┐Ż odb´┐Żd´┐Ż si´┐Ż w dniach 21-23.10.2016r. i 4-6.11.2016r. Uczestnicy zostan´┐Ż wprowadzeni w regu´┐Ży tradycyjnej komedii, poznaj´┐Ż typy postaci oraz odmienny dla ka´┐Żdego spos´┐Żb poruszania si´┐Ż. B´┐Żdziemy pracowa´┐Ż nad synchronizacj´┐Ż ruchu postaci, improwizacj´┐Ż i interakcjami z innymi aktorami. Warsztaty uatrakcyjni´┐Ż etiudy przygotowane na podstawie historycznych scenariuszy, praca z tradycyjnymi sk´┐Żrzanymi maskami oraz podstawy walki scenicznej. W zaj´┐Żciach mog´┐Ż uczestniczy´┐Ż osoby z do´┐Żwiadczeniem aktorskim oraz pocz´┐Żtkuj´┐Żce. 

Natomiast warsztaty z aktorami Teatru Pantomimy Dar rozpoczn´┐Ż si´┐Ż 14. pa´┐Żdziernika br. i potrwaj´┐Ż do 26. listopada. Ich tematyka to: scena – historia i budowa, mowa cia´┐Ża, charakterystyka postaci, podstawy pracy z mask´┐Ż, praca z g´┐Żosem oraz prawda sceniczna.

 Udzia´┐Ż w warsztatach jest bezp´┐Żatny, poniewa´┐Ż projekt jest dofinansowany przez Miasto Bydgoszcz. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy i czekamy na kontakt i zg´┐Żoszenia pod adresem: teatr@dar.art.pl oraz pod numerami telefon´┐Żw: 501-551-661 i 602-257-675. 


11 czerwca 2016 r. o godzinie 20:00 w Amfiteatrze przy ul. Mostowej

Teatr Pantomimy „Dar” z Bydgoszczy zapezentuje spektakl uliczny

pod tytu´┐Żem „Pomniki z Bydgoszczy”.  

W widowisku tym re´┐Żyser nie tylko prezentuje i o´┐Żywia pomniki, kt´┐Żre znajduj´┐Ż si´┐Ż w Bydgoszczy, ale poprzez etiudy mimiczne ukazuje ich ludzkie oblicze wplataj´┐Żc historie, wydarzenia, rozterki, mi´┐Żo´┐Żci, dramaty, z kt´┐Żrymi m´┐Żg´┐Żby uto´┐Żsami´┐Ż si´┐Ż widz. Wst´┐Żp wolny.
Re´┐Żyseria: Jaros´┐Żaw Siech
Muzyka: Pawe´┐Ż Lucewicz
Wyst´┐Żpuj´┐Ż: Monika Siech, Agnieszka Szolc, Angelika Landowska, Paulina Gawrych-Bukolt, Mateusz Kie´┐Żtyka, S´┐Żawomir Stawarz
Zadanie finansowane przez Miasto Bydgoszcz.
Patronat na spektaklem obj´┐Ż´┐Ża Telewizja Polska S.A. Oddzia´┐Ż w Bydgoszczy oraz Polskie Radio PiK.
Podczas realizacji zadania Teatr Pantomimy DAR wsp´┐Ż´┐Żpracuje z Miejskim Centrum Kultury 

 

Zapraszamy na DOTKNIJ TEATRU

 prezentacja dokona´┐Ż teatru, warsztaty i wyst´┐Żp pt. "Niemy film" 

1 kwietnia 2016r. godz. 18:00

sala teatralna w Ko´┐Żciele Ewangelicznych Chrze´┐Żcijan

ul. Czerwonego Krzy´┐Ża 46 Bydgoszcz


 

ZAPRASZAMY NA SPEKTAKL SZTUKMISJI

18.03.2016 godz.18:00 WST´┐ŻP WOLNY

Ko´┐Żci´┐Ż´┐Ż Ewangelicznych Chre´┐Żcijan w Bydgoszczy
ul. Czerwonego Krzy´┐Ża 46

"PASJA"

scenariusz i re´┐Żyseria: Kathleen Ann Thompson

wyst´┐Żpuj´┐Ż: aktorzy Stowarzyszenia Sztukmisja

S´┐Żowo sta´┐Żo si´┐Ż cia´┐Żem i zamieszka´┐Żo w s´┐Żsiedztwie.

Spektakl opowiada histori´┐Ż Jezusa i otaczaj´┐Żcych go ludzi od momentu chrztu w Jordanie po zmartwychwstanie. Opowiadana historia ma ponad dwa tysi´┐Żce lat i naros´┐Żo wok´┐Ż´┐Ż niej wiele klisz i uproszcze´┐Ż. Tw´┐Żrcy spektaklu staraj´┐Ż si´┐Ż spojrze´┐Ż na te wydarzenia w ´┐Żwie´┐Ży spos´┐Żb; dostrzec zar´┐Żwno ich ludzki wymiar, jak i duchowe znaczenie.

Gatunek przedstawienia to teatr fizyczny charakteryzuj´┐Żcy si´┐Ż oszcz´┐Żdno´┐Żci´┐Ż ´┐Żrodk´┐Żw inscenizacyjnych. Nie ma scenografii, publiczno´┐Ż´┐Ż otacza scen´┐Ż. Aktorzy graj´┐Ż bez makija´┐Żu i w neutralnych kostiumach. Wszyscy (opr´┐Żcz Jezusa) graj´┐Ż wi´┐Żcej ni´┐Ż jedn´┐Ż posta´┐Ż, staraj´┐Żc si´┐Ż wydoby´┐Ż z ka´┐Żdej z nich prawd´┐Ż za pomoc´┐Ż technik pracy z cia´┐Żem i g´┐Żosem. Do´┐Żwiadczenia tych postaci zwi´┐Żzane z wydarzeniami z ´┐Życia Jezusa stanowi´┐Ż o´┐Ż przedstawienia, nadaj´┐Żc mu g´┐Ż´┐Żboko ludzki wymiar. 

„Sztuka poza s´┐Żowami IV – bydgoskie spotkania z teatrem ruchu”

Teatr Pantomimy Dar zaprasza na czwart´┐Ż edycj´┐Ż projektu „Sztuka poza s´┐Żowami…” Projekt ten jest adresowany do aktywnych i wra´┐Żliwych na sztuk´┐Ż ludzi, kt´┐Żrzy uko´┐Żczyli 16. rok ´┐Życia. Jego g´┐Ż´┐Żwnym celem jest budzenie zainteresowania teatrem, popularyzowanie sztuki mimu i teatru ruchu. Warsztaty poprowadz´┐Ż aktorzy bydgoscy oraz go´┐Ż´┐Ż specjalny - ameryka´┐Żska aktorka i re´┐Żyserka Kathleen Ann Thompson.

Tym razem tematem przewodnim warsztat´┐Żw b´┐Żdzie komedia dell’arte, gatunek w kt´┐Żrym kr´┐Żluj´┐Ż improwizacja, piosenka, taniec, praca z mask´┐Ż. Powsta´┐Ża we W´┐Żoszech w XVI wieku, ale jej wp´┐Żywy mo´┐Żna zaobserwowa´┐Ż w du´┐Żo p´┐Ż´┐Żniejszych dzie´┐Żach, ´┐Żeby wspomnie´┐Ż chocia´┐Ż Moliera czy Goldoniego lub Wyspia´┐Żskiego. Wymagaj´┐Żca wielu umiej´┐Żtno´┐Żci od aktora jest doskona´┐Żym pretekstem do budowania warsztatu aktorskiego.

Kathleen Ann Thompson to re´┐Żyserka, aktorka, choreograf. Absolwentka Wydzia´┐Żu Sztuk Teatralnych Uniwersytetu Michigan. Uko´┐Żczy´┐Ża r´┐Żwnie´┐Ż studia w zakresie teatru muzycznego na Universytecie San Diego. Swe wykszta´┐Żcenie uzupe´┐Żnia´┐Ża w Szkole Pantomimy Jacque Le Coq’a w Pary´┐Żu oraz Dell’Arte School of Physical Theater. Pracuje jako producent i dyrektor Towarzystwa Teatralnego „Belletherst Production” w San Diego. Od 1991 roku jest kierownikiem artystycznym i g´┐Ż´┐Żwnym wyk´┐Żadowc´┐Ż Chrze´┐Żcija´┐Żskiego Studium Teatru Ruchu w Polsce. Warsztaty z ni´┐Ż b´┐Żd´┐Ż trwa´┐Ży od 2 do 7 listopada br.

Natomiast warsztaty z aktorami Teatru Pantomimy Dar rozpoczn´┐Ż si´┐Ż 9 listopada br. i potrwaj´┐Ż do 12 grudnia. B´┐Żd´┐Ż one kontynuacj´┐Ż projektu, kt´┐Żry rozpocznie Kathleen Thompson i zako´┐Żcz´┐Ż si´┐Ż pokazem pracy warsztatowej.

   Udzia´┐Ż w warsztatach jest bezp´┐Żatny, poniewa´┐Ż projekt jest dofinansowany przez Miasto Bydgoszcz. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy i czekamy na kontakt i zg´┐Żoszenia pod adresem: teatr@dar.art.pl oraz pod numerami telefon´┐Żw: 501-551-661 i 602-257-675. 

 

"PODRË» MA´┐ŻEGO KSI´┐ŻCIA" 

(przedstawienie dla dzieci i doros´┐Żych)

Spektakl zainspirowany jedn´┐Ż z najpi´┐Żkniejszych opowie´┐Żci o poszukiwaniu przyja´┐Żni autorstwa Antoine’a de Saint-Exupery’ego. Opowiada o ch´┐Żopcu, mieszkaj´┐Żcym na ma´┐Żej planecie, na kt´┐Żrej mieszcz´┐Ż si´┐Ż opr´┐Żcz niego tylko trzy wulkany i R´┐Ż´┐Ża. Pewnego dnia ma´┐Ży bohater postanawia wyruszy´┐Ż na Ziemi´┐Ż, by tam znale´┐Ż´┐Ż przyjaci´┐Ż´┐Ż. W tej podr´┐Ż´┐Ży nauczy si´┐Ż wiele o sobie i otaczaj´┐Żcym go ´┐Żwiecie. Ale czy zrealizuje cel swej podr´┐Ż´┐Ży?

Czas trwania: 50 minut

Wyst´┐Żpuj´┐Ż: 
Mateusz Kie´┐Żtyka
Agnieszka Szolc

 

art2015ewangelizacja

B´┐ŻDZIE NAS MO´┐ŻNA ZOBACZY´┐Ż W NAST´┐ŻPUJ´┐ŻYCH MIEJSCOWO´┐ŻCIACH

10.08 - O´┐Żwieka

12.08 - ´┐Żabiszyn

13.08 - W´┐Żoc´┐Żawek

15.08 - ´┐Żnin

16.08 - O´┐Żwieka

17-23.08 - Katowice Park na Giszowcu, Jastrz´┐Żbie-Ruptawa

Podczas art2015ewangelizacji zaprezentujemy:

Spektakl pt. "Clowny szukaj´┐Ż wiecznej ba´┐Żki"

Koncert RAP (KOSMO i KRYSTIAN)

Koncert Bethany Pederson USA (szczudlarze, fireshow, flagi)

 

Zapraszamy na KidzKlub od Mogilna w ramach, kt´┐Żrego b´┐Żd´┐Ż odbywa´┐Ży si´┐Ż wyst´┐Żpy naszego teatru. Szczeg´┐Ż´┐Żowe informacje podamy w najbli´┐Ższym czasie.

Zapraszamy na nasz spektakl pt. "Pomniki" w ramach festiwalu 

3.07 godz. 21:30 Amfiteatr przy ul. Mostowej

ZAPRASZAMY WST´┐ŻP WOLNY

 

 

 

W PROJEKCIE WEZM´┐Ż UDZIA´┐Ż:

KOSMO Jacek Nerkowski - raper, autor piosenek, profilaktyk; wsp´┐Ż´┐Żza´┐Żo´┐Życiel zespo´┐Żu hiphopowego Teoretycznie Dobry Squad (TDS), dzia´┐Żaj´┐Żcego od 2005 roku na terenie Polski. Zesp´┐Ż´┐Ż uczestniczy´┐Ż w wielu festiwalach, takich jak Slot Art Festiwal (SLOT) w Lubi´┐Ż´┐Żu, Festiwal ´┐Życia w Wi´┐Żle, Song of Songs w Toruniu, gdzie zaj´┐Ż´┐Ż drugie miejsce. Od 2005 roku realizuje, jako prelegent programy z zakresu profilaktyki uzale´┐Żnie´┐Ż "´┐Żyj poza klatk´┐Ż" i "M´┐Żodo´┐Ż´┐Ż bez narkotyk´┐Żw" pod patronatem Fundacji G´┐Żos Ewangelii na terenie ca´┐Żej Polski. Programy realizowane s´┐Ż w takich miejscach jak: szko´┐Ży gimnazjalne, licealne, specjalne, domy dziecka, ´┐Żwietlice ´┐Żrodowiskowe, socjoterapeutyczne, zak´┐Żady poprawcze, ko´┐Żcio´┐Ży. Od stycznia 2012 pe´┐Żni funkcje terapeuty, realizuj´┐Żc specjalistyczne us´┐Żugi opieku´┐Żcze w bydgoskim Domu Opieki Spo´┐Żecznej "S´┐Żoneczko". Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, uko´┐Żczy´┐Ż studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalno´┐Żci opieka i wychowanie z profilaktyk´┐Ż spo´┐Żeczn´┐Ż, studia magisterskie o specjalno´┐Żci pedagogika opieku´┐Żcza, ´┐Żcie´┐Żka socjoterapia.

YURO Jerzy Pieni´┐Ż´┐Żek - producent muzyczny, raper, autor piosenek; wsp´┐Ż´┐Żza´┐Żo´┐Życiel zespo´┐Żu hiphopowego Teoretycznie Dobry Squad (TDS), dzia´┐Żaj´┐Żcego od 2005 roku na terenie Polski. Zesp´┐Ż´┐Ż uczestniczy´┐Ż w wielu festiwalach, takich jak Slot Art Festiwal (SLOT) w Lubi´┐Ż´┐Żu, Festiwal ´┐Życia w Wi´┐Żle, Song of Songs w Toruniu, gdzie zaj´┐Ż´┐Ż drugie miejsce. Realizuje r´┐Ż´┐Żnorodne projekty muzyczne we w´┐Żasnym studio nagraniowym Royal Sound Production w Warszawie takie jak: aran´┐Żowanie i nagrywanie p´┐Żyt, tworzenie muzyki do spektakli.

            Teatr Pantomimy DAR, tel. 602257675 tworzenie stron www.artso.pl cms